tel
021 - 1747 |

تور کیش ویژه خرداد

Amitis Tour
توضیحات تور

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کیش ایر تور - 3شب و 4 روز - اقامت با صبحانه در هتل -ترانسفر فرودگاهی – تخفیفات گردشگری -

توضیحات:

نرخ کودک بدون تخت 1.750.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان و نت می باشد

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1.990.000 تومان
2.260.000 تومان

1.990.000 تومان
1.750.000 تومان
2.190.000 تومان
2.400.000 تومان

2.190.000 تومان
1.750.000 تومان
2.190.000 تومان
2.400.000 تومان

2.190.000 تومان
1.750.000 تومان
صدف
4
B.B
2.590.000 تومان
3.500.000 تومان

2.590.000 تومان
1.750.000 تومان
2.500.000 تومان
2.700.000 تومان

2.500.000 تومان
1.750.000 تومان
2.990.000 تومان
3.990.000 تومان

2.990.000 تومان
1.750.000 تومان
2.890.000 تومان
3.800.000 تومان

2.890.000 تومان
1.750.000 تومان
2.990.000 تومان
4.500.000 تومان

2.990.000 تومان
1.750.000 تومان
2.500.000 تومان

2.900.000 تومان
2.500.000 تومان
1.750.000 تومان
2.500.000 تومان
2.900.000 تومان

2.500.000 تومان
1.750.000 تومان
ویدا
5
B.B
2.990.000 تومان
3.990.000 تومان

2.990.000 تومان
1.750.000 تومان
2.950.000 تومان
3.950.000 تومان

2.950.000 تومان
1.750.000 تومان
3.300.000 تومان
4.900.000 تومان

3.300.000 تومان
1.750.000 تومان
4.990.000 تومان
6.990.000 تومان

4.990.000 تومان
1.750.000 تومان
6.190.000 تومان
10.500.000 تومان

6.190.000 تومان
1.750.000 تومان
ترنج
5
H.B
7.190.000 تومان
11.890.000 تومان

7.190.000 تومان
1.750.000 تومان
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1.990.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2.260.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1.990.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.190.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2.400.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.190.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.190.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2.400.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.190.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.590.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3.500.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.590.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.500.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2.700.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.500.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.990.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3.990.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.990.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.890.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3.800.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.890.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.990.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4.500.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.990.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.500.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

2.900.000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.500.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.500.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2.900.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.500.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.990.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3.990.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.990.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2.950.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3.950.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2.950.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3.300.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4.900.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3.300.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4.990.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6.990.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4.990.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6.190.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10.500.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6.190.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

7.190.000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11.890.000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7.190.000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1.750.000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

اطلاعات سفر

نام تور برنامه ریزی شده
تور کیش ویژه خرداد

خط هوایی
Kish Air