تور بانکوک+ پاتایا

اطلاعات تور
 
شروع قیمت از
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
 
اعتبار تا
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
 
نام ایرلاین
MAHAN AIR
 
مدت اقامت
۷ شب   و ۸ روز  
 
نوع سفر
هوایی
مقصد
نام مدت اقامت توضیحات
بانکوک بانکوک ۴ 30فروردین الی 31 خرداد
پاتایا پاتایا ۳ 7شب و8 روز
  امکانات تور
بیمه مسافرتی
راهنمای فارسی زبان
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری نیم روزی
ویزا مسافرتی
بازدید از شهر
ترانسفر بین شهری
هتل‌ها نام هتل موقعیت درجه خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته (هر نفر) کودک با تخت کودک بدون تخت توضيحات
H RESIDENCE SIWALAI SATHORN SOUTH PATTAYA B.B B.B 2,090,000 تومان 2,470,000 تومان 1,840,000 تومان 1,660,000 تومان شب اضافه بانکوک 45.000
شب اضافه پاتایا 50.000
I RESIDENCE SATHORN THE SUN RESORT& SPA SATHOEN SOUTH PATTAYA B.B B.B 2,160,000 تومان 2,600,000 تومان 1,900,000 تومان 1,680,000 تومان شب اضافه بانکوک 65.000
شب اضافه پاتایا 50.000
IBIS SATHORN IBIS PATTAYA SATHORN SECOND ROAD B.B B.B 2,300,000 تومان 2,900,000 تومان 2,030,000 تومان 1,730,000 تومان شب اضافه بانکوک 80.000
شب اضافه پاتایا 80.000
I RESIDENCE SILOM MARKLAND BOUTIQUE SILOM BEACH ROAD B.B B.B 2,330,000 تومان 2,950,000 تومان 2,060,000 تومان 1,740,000 تومان شب اضافه بانکوک 85.000
شب اضافه پاتایا 85.000
EASTIN MAKKASAN (SUN BEAM (EASTIN PRATUNAM SECOND ROAD B.B B.B 2,420,000 تومان 3,120,000 تومان 2,130,000 تومان 1,770,000 تومان شب اضافه بانکوک 95.000
شب اضافه پاتایا 95.000
MONTIEM BANGKOK PATTAYA SEA VIEW SURAWONG BEACH ROAD B.B B.B 2,460,000 تومان 3,210,000 تومان 2,170,000 تومان 1,790,000 تومان شب اضافه بانکوک 105.000
شب اضافه پاتایا 100.000
EASTIN MAKKASAN VISTA PRATUNAM SECOND ROAD B.B B.B 2,460,000 تومان 3,220,000 تومان 2,170,000 تومان 1,790,000 تومان شب اضافه بانکوک 95.000
شب اضافه پاتایا 110.000
HOLIDAY INN EXPRESS AONE ROYAL SILOM BEACH ROAD B.B B.B 2,560,000 تومان 3,420,000 تومان 2,260,000 تومان 1,820,000 تومان شب اضافه بانکوک 125.000
شب اضافه پاتایا 110.000
RAMADA D MA PAGE 10 PRATUNAM SECOND ROAD B.B B.B 2,760,000 تومان 3,810,000 تومان 2,440,000 تومان 1,900,000 تومان شب اضافه بانکوک 165.000
شب اضافه پاتایا 120.000
MANDARIN SIAM BAYSHORE RAMA 4 WALKING B.B B.B 2,830,000 تومان 3,950,000 تومان 2,500,000 تومان 1,920,000 تومان شب اضافه بانکوک 125.000
شب اضافه پاتایا 190.000
RAMADA PLAZA GARDEN CLIFF RAMA 4 NAKLUA B.B B.B 2,870,000 تومان 4,030,000 تومان 2,540,000 تومان 1,940,000 تومان شب اضافه بانکوک 165.000
شب اضافه پاتایا 150.000
ANANTRA SATHORN GARDEN CLIFF SATHORN NAKLUA B.B B.B 2,980,000 تومان 4,260,000 تومان 2,640,000 تومان 1,970,000 تومان شب اضافه بانکوک 195.000
شب اضافه پاتایا 150.000
PULLMAN BANGKOK G PULLMAN G PATTAYA SILOM NAKLUA B.B B.B 3,080,000 تومان 4,460,000 تومان 2,730,000 تومان 2,000,000 تومان شب اضافه بانکوک 185.000
شب اضافه پاتایا 195.000
BREKELEY ROYAL CLIFF BEACH PARTHUNAM PHRATAMNAK B.B B.B 3,120,000 تومان 4,540,000 تومان 2,770,000 تومان 2,020,000 تومان شب اضافه بانکوک 165.000
شب اضافه پاتایا 235.000
EASTIN GRAND HOTEL BARAQUDA SATHORN 2ND RD B.B B.B 3,410,000 تومان 5,110,000 تومان 3,030,000 تومان 2,120,000 تومان شب اضافه بانکوک 210.000
شب اضافه پاتایا 265.000
ROYAL ORCHID SHERATON CENTARAGRAND MIRAGE RIVERSIDE NAKLUA B.B B.B 3,530,000 تومان 5,350,000 تومان 3,140,000 تومان 2,160,000 تومان شب اضافه بانکوک 250.000
شب اضافه پاتایا 260.000
LEBUA STATE TOWER (INTERCONTINENTAL ( SHERATON SILOM PHRA TAMNUK B.B B.B 3,580,000 تومان 5,440,000 تومان 3,180,000 تومان 2,180,000 تومان شب اضافه بانکوک 230.000
شب اضافه پاتایا 295.000
LE MERIDIEN BANGKOK CAPE DARA SIAM NAKLUA B.B B.B 3,660,000 تومان 5,620,000 تومان 3,260,000 تومان 2,220,000 تومان شب اضافه بانکوک 285.000
شب اضافه پاتایا 260.000
SHANGRILA (INTERCONTINENTAL ( SHERATON REVERSIDE PHRA TAMNUK B.B B.B 4,330,000 تومان 6,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,460,000 تومان شب اضافه بانکوک 365.000
شب اضافه پاتایا 295.000
 
خدمات تور
ر: ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎن- 7 ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ- ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ- ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي- وﯾﺰا- راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن – ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ- ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت راﯾﮕﺎن-ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮي ﻧﯿﻢ روزي ﺑﺪون ﻧﺎﻫﺎر در ﭘﺎﺗﺎﯾﺎ-)ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮوازي رﻓﺖ ﻣﺎﻫﺎن از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻮك )22:10( و ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮوازي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﺎن از ﺑﺎﻧﮑﻮك ﺑﻪ ﺗﻬﺮان )22:35

 
توضیحات
ﻧﺮخ ﺗﻮر ﮐﻮدك زﯾﺮ 2 ﺳﺎل 400.000 ﺗﻮﻣﺎن و ﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻮدك ﻧﺼﻒ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ ﺗﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺮﺷﺪن ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺻﻮرت ﮐﻨﺴﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﻮر و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﺪور وﯾﺰا از ﺳﻮي ﺳﻔﺎرت 50 % ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﻂ و 2 ﺷﺐ NOSHOW ﻫﺘﻞ ﮐﺴﺮ و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﺘﺮداد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﺳﭙﻮرت از زﻣﺎن ﺳﻔﺮ 7 ﻣﺎه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎرﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آژاﻧﺲ آﻣﯿﺘﯿﺲ ﺑﺎل ﭘﺎرس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 
مدارک لازم
اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر و داراي اﻣﻀﺎ، 1 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ 4*3 ، ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت

نظرات

نام و نام خانوادگی
ایمیل

دریافت جدیدترین اطلاعات تورها